Jak uzyskać zadośćuczynienie za błąd lekarski?

błąd lekarski prawo medyczne

Błędem lekarskim jest podjęcie przez lekarza czynności bądź ich zaniechanie, niezgodne ze stanem wiedzy medycznej, jaką powinien on posiadać, której rezultatem jest szkoda poniesiona przez pacjenta, na przykład: uszczerbek na zdrowiu, zakażenie, uszkodzenie ciała lub nawet śmierć.

Błąd związany jest z brakiem ostrożności w czasie lekarskich czynności i nieprzestrzeganiem reguł obowiązujących przy ich przeprowadzaniu. Dotyczy nie tylko lekarzy ale również pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, ratowników medycznych i farmaceutów.

Rodzaje błędów medycznych

Błąd medyczny ma nieco szersze znaczenie niż błąd lekarski, gdyż dotyczy również osób, które nie są lekarzami, a odpowiadają na przykład za kierowanie placówkami medycznymi, bądź nieprawidłowo wykonują polecenia lekarza. 

Wśród błędów medycznych wyróżniamy: błędy diagnostyczne, terapeutyczne, czyli leczenia, organizacyjne i techniczne.

Błędy diagnostyczne dotyczą postawienia złej diagnozy przez lekarza i nietrafnej oceny stanu, w jakim pacjent się znajduje, nawet wbrew prawidłowo przeprowadzonym wynikom badań. Często dotyczy złej, nieprofesjonalnej, niezgodnej ze sztuką lekarską ich interpretacji. Wśród błędów diagnostycznych znajdują się błędy: 

  • zaniechania, na przykład niezapoznanie się przez lekarza z dokumentacją medyczną, bądź zlekceważenie przez niego wywiadu, który powinien być przeprowadzony z pacjentem;
  • błędy rozumowania, czyli dokonanie nieprawidłowej interpretacji badań. 

Kolejnym błędem medycznym jest błąd terapeutyczny, który jest ściśle związany z diagnostycznym, gdyż źle postawiona diagnoza pociąga za sobą wdrożenie niewłaściwego leczenia. Do błędów terapeutycznych zaliczamy:

  • błędy zaniechania czynności przez lekarza;
  • błędy działania, czyli przeprowadzenia nieprawidłowych, szkodliwych dla pacjenta czynności, na przykład zastosowanie przestarzałej metody leczenia. 

Błąd terapeutyczny dotyczy nie tylko zarzutów o postępowanie niezgodne ze sztuką medyczną, wynikające z niewiedzy lekarza, ale również brak należytej staranności przy wykonywaniu czynności lekarskich

sprawa medycznaNatomiast błąd organizacyjny dotyczy:

  • wadliwych decyzji osób kierujących placówkami medycznymi, jak również braku dostępu do właściwego sprzętu medycznego, a co za tym idzie – odpowiedniej diagnostyki;
  • nieprawidłowości w leczeniu – najczęściej dotyczy osób odpowiedzialnych za pełnienie funkcji administracyjnych i organizacyjnych, czyli nie będzie błędem typowo lekarskim, a raczej medycznym; typowym tego rodzaju błędem może być zakażenie związane z pobytem w szpitalu. 

Aby uniknąć zarzutów o popełnienie takiego błędu, osoba zarządzająca placówką medyczną musi wykazać się zachowaniem wszelkich procedur obowiązujących w placówce medycznej. 

Kolejnym rodzajem jest błąd techniczny związany najczęściej z zabiegami przeprowadzanymi w szpitalu, dlatego wyróżnić można:

  • taki przy przeprowadzaniu leczenia, na przykład pozostawienie obcego przedmiotu w ciele pacjenta lub 
  • ściśle techniczny, polegający na choćby pomyleniu tożsamości poddanego operacji pacjenta. W przypadku takiego błędu z zarzutem spowodowania krzywdy może spotkać się osoba lub organ zarządzający placówką medyczną.

Jak postępować w przypadku podejrzenia popełnienia błędu lekarskiego?

W przypadku podejrzenia popełnienia błędu medycznego lub lekarskiego zasadniczą sprawą jest posiadanie pełnej dokumentacji medycznej, którą placówki zgodnie z prawem mają obowiązek udostępnić. Powinny się tam znaleźć wykonane badania, zastosowane procedury medyczne, cała dokumentacja pobytu w szpitalu oraz rachunki będące dowodem poniesionych przez pacjenta dodatkowych nakładów finansowych związanych z popełnionym błędem medycznym. Mogą to być rachunki za rehabilitację, koszty utraty pracy, a co za tym idzie środków do życia, opłaty za dodatkowe wizyty lekarskie.

Pacjent powinien zweryfikować zapisane w dokumentacji medycznej procedury zastosowane w jego leczeniu z faktycznymi działaniami podjętymi przez lekarza lub personel medyczny ze względu na częste przypadki fałszowania dokumentacji. Ważne jest również, aby przekonanie pacjenta o popełnieniu błędu potwierdzili świadkowie, najczęściej osoby bliskie poszkodowanemu. Aby uzyskać profesjonalną pomoc, należy zwrócić się do adwokata prawa medycznego, który dysponuje fachową wiedzą i doskonale zna zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Jak wygląda zadośćuczynienie? Adwokat od spraw medycznych

Pacjent poszkodowany w wyniku błędu medycznego może ubiegać się o odszkodowanie, które ma zrekompensować mu koszty poniesione w wyniku błędu medycznego, na przykład  koszty lekarstw, wizyt lekarskich, rehabilitacji.  Natomiast zadośćuczynienie za ból, cierpienie i straty jest świadczeniem jednorazowym. Kolejnym roszczeniem, o jakie może ubiegać się osoba poszkodowana, jest renta z powodu zwiększonych potrzeb lub utraty zdolności do pracy, czy możliwości rozwijania kariery zawodowej. 

Każdy pacjent poszkodowany w wyniku działania palcówek medycznych i jej personelu może ubiegać się o zadośćuczynienie, w czym pomogą mu profesjonalni adwokaci prawa medycznego.